Kennisbank Herbestemmen

BOEi heeft samen met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling een meta-onderzoek verricht naar wetenschappelijke studies over restauratie en herbestemming. Doel daarbij was argumentatie verzamelen voor erfgoedorganisaties, overheden en andere geïnteresseerden.

Het resultaat is deze Kennisbank Herbestemmen. Klik hieronder de verschillende thema’s aan om wetenschappelijke argumenten over dat thema naar voren te halen. Vrij zoeken is mogelijk in het zoekveld.

Slider
 • Economie
De vierde overweging wordt gevormd door de enorme geldstromen die in de voorraad omgaan, enerzijds uit de exploitatie van het... De vierde overweging wordt gevormd door de enorme geldstromen die in de voorraad omgaan, enerzijds uit de exploitatie van het vastgoed, anderzijds voor de instandhouding en aanpassing ervan.
Titel:  De wereld van renovatie en transformatie – een staalkaart
Auteur:  Bijdendijk, IR. F. PH., en MR. ING. A.T. Alderliesten (reds.)
Uitgeverij:  Berghauser Pont Publishing, Amsterdam
Jaartal:  2016
Zoeken op Ecosia >>
 • Sociaal en Maatschappelijk
De eerste overweging is de bijzondere betekenis die de bestaande gebouwde omgeving heeft voor mensen. Mensen hechten aan hun woning,... De eerste overweging is de bijzondere betekenis die de bestaande gebouwde omgeving heeft voor mensen. Mensen hechten aan hun woning, hun woonomgeving en hun werkplek. Dat vertegenwoordigt een grote emotionele waarde.
Titel:  De wereld van renovatie en transformatie – een staalkaart
Auteur:  Bijdendijk, IR. F. PH., en MR. ING. A.T. Alderliesten (reds.)
Uitgeverij:  Berghauser Pont Publishing, Amsterdam
Jaartal:  2016
Zoeken op Ecosia >>
 • Beleid
Voor slechts maximaal 1% van de huisvestingsbehoefte is nieuwbouw nodig. Voor slechts maximaal 1% van de huisvestingsbehoefte is nieuwbouw nodig.
Titel:  De wereld van renovatie en transformatie – een staalkaart
Auteur:  Bijdendijk, IR. F. PH., en MR. ING. A.T. Alderliesten (reds.)
Uitgeverij:  Berghauser Pont Publishing, Amsterdam
Jaartal:  2016
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
 • Sociaal en Maatschappelijk
Emotionele waarde vertaalt zich bij vastgoed in economische waarde. En als we in staat zijn die emotie positief te beïnvloeden,... Emotionele waarde vertaalt zich bij vastgoed in economische waarde. En als we in staat zijn die emotie positief te beïnvloeden, dan ontstaat meerwaarde ook in het economisch verkeer.
Titel:  De wereld van renovatie en transformatie – een staalkaart
Auteur:  Bijdendijk, IR. F. PH., en MR. ING. A.T. Alderliesten (reds.)
Uitgeverij:  Berghauser Pont Publishing, Amsterdam
Jaartal:  2016
Zoeken op Ecosia >>
 • Ontwerp en Gebouw
Cultuurhistorische waarden zijn onderdeel van de kwaliteiten van een monument of gebied. Het herkenbaar houden hiervan vormt een randvoorwaarde en... Cultuurhistorische waarden zijn onderdeel van de kwaliteiten van een monument of gebied. Het herkenbaar houden hiervan vormt een randvoorwaarde en een inspiratie bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen.
Titel:  Waardenstellen in de Nederlandse Monumentenzorg 1981-2009
Auteur:  Van Emstede, C.I.C.
Uitgeverij:  A+BE - TU Delft
Jaartal:  2015
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
 • Ontwerp en Gebouw
 • Sociaal en Maatschappelijk
Veel onderzoek is gedaan naar de financiële opbrengsten van erfgoed. De economische waarde van een monument is echter wat anders... Veel onderzoek is gedaan naar de financiële opbrengsten van erfgoed. De economische waarde van een monument is echter wat anders dan het economisch belang van een partij die bij de instandhouding van dat monument is betrokken. De eerste hangt samen met de positie van het monument in de vastgoedmarkt, de tweede met de haalbaarheid van de instandhoudingsstrategie in relatie tot de daarmee gemoeide kosten en de financiële situatie van de partij die die kosten moet maken. Ook al worden economische belangen en cultuurhistorische waarden als twee verschillende, zo niet tegenstrijdige zaken beschouwd, zij zijn wel aan elkaar gerelateerd. Bij het maken van een keuze voor een bepaalde instandhoudingsstrategie spelen naast de technische toestand en toegekende cultuurhistorische waarde ook de beschikbaarheid van financiële middelen mee. Bij het tegen elkaar afwegen van deze aspecten, kan een cultuurhistorische waardestelling een belangrijke rol spelen als deze ook inzicht geeft in een mogelijke hiërarchie in de benoemde waarden. Een dergelijke rangorde in waarden biedt, in combinatie met inzicht in de technische toestand, een goede basis voor beslissingen over de prioriteit van ingrepen en de daarmee samenhangende verdeling van financiële middelen. Met name in de kunstrestauratie, maar ook in andere domeinen van het cultureel erfgoed, is er ervaring met een dergelijke werkwijze.
Titel:  Waardenstellen in de Nederlandse Monumentenzorg 1981-2009
Auteur:  Van Emstede, C.I.C.
Uitgeverij:  A+BE - TU Delft
Jaartal:  2015
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
 • Sociaal en Maatschappelijk
Er is ook kritiek op het loslaten van financiële modellen op erfgoed. Verschillende studies benadrukken dat het bijna niet mogelijk... Er is ook kritiek op het loslaten van financiële modellen op erfgoed. Verschillende studies benadrukken dat het bijna niet mogelijk is om immateriële aspecten als cultuurhistorische waarde en menselijk welzijn te kwantificeren of te vertalen naar financieel gewin. De reden hiervoor is dat deze zaken zich moeilijk zouden laten uitdrukken in geld. In de eerste plaats omdat er geen sprake zou zijn van een markt met vraag en aanbod en ten tweede omdat monumenten en erfgoed geen individueel belang vertegenwoordigen, maar een gemeenschappelijk.
Titel:  Waardenstellen in de Nederlandse Monumentenzorg 1981-2009
Auteur:  Van Emstede, C.I.C.
Uitgeverij:  A+BE - TU Delft
Jaartal:  2015
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
Daarnaast heeft onderzoek naar de relaties tussen cultureel erfgoed en de waarde-ontwikkeling van vastgoed aangetoond dat de aanwezigheid van cultureel... Daarnaast heeft onderzoek naar de relaties tussen cultureel erfgoed en de waarde-ontwikkeling van vastgoed aangetoond dat de aanwezigheid van cultureel erfgoed in de nabijheid van vastgoed of een beschermde status van vastgoed een positieve invloed heeft op de vastgoedwaarde.
Titel:  Waardenstellen in de Nederlandse Monumentenzorg 1981-2009
Auteur:  Van Emstede, C.I.C.
Uitgeverij:  A+BE - TU Delft
Jaartal:  2015
Zoeken op Ecosia >>
 • Economie
Een monument heeft, net zoals ieder ander gebouw, een bepaalde waarde als vastgoed. Deze waarde wordt vastgesteld door een taxatie.... Een monument heeft, net zoals ieder ander gebouw, een bepaalde waarde als vastgoed. Deze waarde wordt vastgesteld door een taxatie. De uitkomst is een inschatting van het bedrag dat een object op het moment van opname in het economische verkeer kan opbrengen. Deze wordt bepaald door het marktklimaat, de bouwkundige toestand van het gebouw en aspecten als de kwaliteit van de omgeving waarin het gebouw staat en de aanwezigheid van voorzieningen daarin. Ook het gebruiksnut, de functionaliteit en duurzaamheid van het bouwwerk zijn van belang voor het bepalen van zijn marktwaarde. De economische waarde van roerende en onroerende erfgoederen is breder dan alleen de taxatiewaarde. Monumenten en erfgoed kunnen op lokaal niveau sociaaleconomische voorspoed opleveren. Veel van de onderzoeken op dit vlak richten zich op de opbrengsten die worden gegenereerd met de openstelling en het hergebruik van monumentale gebouwen en gebieden voor respectievelijk de toeristische en commerciële sector. Met gebruik van rekenmodellen als een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse of een multicriteria-analyses wordt beoordeeld wat de economische effecten van monumenten en erfgoed zijn, op nationaal of lokaal niveau
Titel:  Waardenstellen in de Nederlandse Monumentenzorg 1981-2009
Auteur:  Van Emstede, C.I.C.
Uitgeverij:  A+BE - TU Delft
Jaartal:  2015
Zoeken op Ecosia >>
  Titel:  twest
  Auteur:  1
  Uitgeverij:  2
  Jaartal:  3
  Zoeken op Ecosia >>