Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Partners en samenwerkingen

BOEi gelooft in een sterke sector voor het cultureel erfgoed. Met gebundelde krachten werken we zo aan een heldere profilering en een krachtige lobby die meer bereikt dan afzonderlijk opererende partijen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met verschillende organisaties, zowel op projectniveau als landelijk.

Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi is opgericht op 26 april 2013 en zet zich in voor het bevorderen van het in stand houden van monumenten in Nederland, onder andere door het ondersteunen van de projecten van BOEi.

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de website van Stichting Vrienden van BOEi.

Stichting Nederland Monumentenland

Stichting Nederland Monumentenland (NML) verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet NML door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek en de monumenten te organiseren. Daarnaast zorgt NML ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat zich afspeelt in de erfgoedsector. Nederland Monumentenland organiseert onder meer:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in feite de boezem waaruit BOEi is ontstaan. Het waren onder meer de toenmalige directeur Fons Asselbergs en RCE-medewerker Peter Nijhof die vonden dat er een organisatie moest komen die niet alleen praat, maar ook concreet herbestemmingen aanpakt. Samen met Ubbo Hylkema (oud-directeur RCE) is dat in de jaren 1995-1997 concreet gemaakt.

BOEi werkt nog steeds nauw samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanuit een helder besef van de eigen rollen. Het vertrouwen van de RCE in het werk van BOEi heeft al bij diverse projecten geleid tot een versnelling van processen. Daarnaast wisselen beide partijen continu kennis en inzichten uit om ook in de toekomst monumentenzorg adequaat te laten zijn. Momenteel heeft de verduurzaming van monumenten daarbij onze bijzondere aandacht.

Kijk voor meer informatie op: www.cultureelerfgoed.nl

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel en BOEi zijn in 2021 een intentieovereenkomst aangegaan om tot 2024 samen te werken bij herbestemming en exploitatie van projecten met een raakvlak tussen rood en groen (erfgoed en natuur). Doel is om de ‘groene kennis’ van Landschap Overijssel te koppelen aan de ‘rode kennis’ van BOEi en in gezamenlijkheid projecten te verwezenlijken. Het samenbrengen van expertise kan projecten in Overijssel in een stroomversnelling brengen, waardoor nog meer erfgoed een nieuwe toekomst krijgt.

Kijk voor meer informatie op: www.landschapoverijssel.nl

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed

In 2008 werd het Jaar van het Religieus Erfgoed gevierd. Vanuit de stichting die de organisatie verzorgde is vervolgens de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) ontstaan. Het idee was dat de interessante publicaties en media-aandacht die het Jaar opleverde niet iets tijdelijks moest zijn, maar in stand gehouden moest worden.

De Stichting werd daarom voortgezet en ontwikkelde zich tot een inspirerende partner voor BOEi. Het was namelijk de BHRE die BOEi uitdaagde om naast industrieel erfgoed ook te gaan focussen op religieus erfgoed. De Stichting stelt zich daarbij ten doel fondsen te werven en draagvlak te creëren.

Kijk voor meer informatie op: www.bhre.nl

Reliwiki

Reliwiki is een uitgebreide database op het gebied van religieus erfgoed. Ruim 2.000 gebruikers hebben sinds de start in 2008 al meer dan 100.000 foto’s geüpload en waardevolle informatie toegevoegd. Over kerken en kloosters, maar ook over synagogen, moskeeën, tempels en andere religieuze monumenten in Nederland.

Naast kwalitatieve informatie zijn dit soort kwantitatieve data onmisbaar bij het behouden en herbestemmen van monumenten. BOEi ondersteunt Reliwiki daarom met geld en tijd. Niet alleen omdat het van belang is voor onze eigen activiteiten, maar ook om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het overheidsbeleid.

Kijk voor meer informatie op: www.reliwiki.nl

Stichting de Nieuwe Rentmeester

In 2021 heeft BOEi met Stichting Het Drentse Landschap het ensemble Veenhuizen in eigendom verkregen. Hiervoor is Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen opgericht, een stichting die het ensemble gaat beheren, restaureren en herbestemmen.

Kijk voor meer informatie op: nieuwerentmeester.nl

Nationale Monumentenorganisatie

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een landelijke non-profitorganisatie voor monumenten. De NMo is opgericht als reactie op de overheid die steeds meer monumenten afstoot die moeilijk rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Hierdoor is een goede samenwerking tussen beherende instellingen noodzakelijk geworden, zodat het behoud van ons nationaal erfgoed gewaarborgd wordt.

BOEi is niet alleen lid van het bestuur van de NMo, maar ook de initiatiefnemer van deze organisatie voor monumentenbehoud. Andere prominente leden zijn onder meer Natuurmonumenten, de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. In 2015 zijn de eerste 30 rijksmonumenten overgenomen.

Kijk voor meer informatie op: www.nationalemonumentenorganisatie.nl

Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een overkoepelend orgaan van verschillende organisaties op het gebied van monumentenbehoud. Hierbij gaat het om cultureel en industrieel erfgoed, maar ook om archeologische en groene monumenten. In nauw contact met de rijksoverheid, provincies en gemeenten houdt de FIM zich bezig met subsidieregelingen en advies op het gebied van wetgeving. BOEi is actief als bestuurslid bij de FIM en was in 2009 een van de medeoprichters.

Kijk voor meer informatie op: www.fimnederland.nl

Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren

Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren, Koepel voor Stadsherstellen en Monumentenbeheerders, kortwerg SOM, is de belangenbehartiger van monumenteneigenaren die zonder winstoogmerk proberen bedreigde monumenten een nieuwe toekomst te bieden en in stand te houden. Naast restauratie en onderhoud spelen de leden, waar BOEi ook deel van uit maakt, een belangrijke rol bij het beleven van erfgoed door de monumenten (weer) publiekstoegankelijk te maken en het vertellen van het “verhaal achter de stenen”.

Veel Stadsherstellen (lokaal georiënteerd) en andere non-profit monumentenbeheerders zijn als lid aangesloten bij SOM. Belangenbehartiging voor de leden is geen luxe maar blijkt bittere noodzaak. Het genereren van bijvoorbeeld financiële middelen om monumenten duurzaam te restaureren, te onderhouden en te beheren is een voortdurende uitdaging. SOM richt zich daarom met haar belangenbehartiging voor leden op de nationale en provinciale overheid.

Kijk voor meer informatie op: www.som-monumenten.nl

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) werkt aan normen en richtlijnen op het gebied van restauratiewerkzaamheden, zodat de kwaliteit ervan beter geborgd wordt. De vaardigheden van de vakman blijven natuurlijk onmisbaar, maar deze normen en richtlijnen vormen daarbij een helder en professioneel uitgangspunt.

Ron Spaan, één van de freelancers van BOEi, is lid van het college van deskundigen van ERM. Samen met andere bouwkundigen worden zo richtlijnen opgesteld voor alle denkbare restauratiewerkzaamheden, uiteenlopend van glazenierswerk en rietdekken tot smeedwerk en groen erfgoed.

Kijk voor meer informatie op: www.stichtingerm.nl

Nationaal Renovatie Platform

In het Nationaal Renovatie Platform (NRP) zijn zo’n 80 bedrijven en organisaties uit de bouw en het vastgoed verenigd. Het doel van de stichting is om kennis over transformatie en herbestemming te delen. Monumenten nemen een bijzondere plek in binnen de vastgoedwereld en dus is BOEi ook aangesloten bij het NRP.

Dit lidmaatschap brengt BOEi in contact met interessante partijen uit de vastgoedwereld. Dat levert kennis op, maar maakt ook samenwerkingen bij herbestemmingsprojecten makkelijker. Het NRP reikt ook jaarlijks de Gulden Feniks uit: eervolle prijzen voor de beste, mooiste en meest innovatieve projecten op het gebied van transformatie en renovatie.

Kijk voor meer informatie op: www.nrp.nl

Stichting Kennisbank gebiedsontwikkeling

In samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling is in 2021 de ‘Kennisbank Herbestemmen’ opgezet; een database met verzamelde wetenschappelijke onderzoeken over de nut en noodzaak van herbestemming. De Kennisbank bestaat uit een literatuurlijst en een citatenoverzicht waarin de belangrijkste tekstgedeelten uit de literatuur uitgelicht worden.

De citaten zijn gerangschikt naar thema om gericht te kunnen zoeken en filteren en is te vinden op de website van BOEi.