Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi is opgericht op 26 april 2013 en zet zich in voor het bevorderen van het in stand houden van monumenten in Nederland door het ondersteunen van de projecten van BOEi.

Meer informatie over de stichting kunt u hier terugvinden.

 

Beleid
Doelstelling
De stichting zet zich in voor het bevorderen van het in stand houden van beschermde monumenten in Nederland. Het in dat kader verwerven van fondsen. Het ontplooien van andere activiteiten die ondersteunend kunnen zijn aan de exploitatie van monumenten waarin BOEi (danwel aan deze vennootschap gelieerde rechtspersonen) al dan niet als eigenaar en/of zakelijk gerechtigde een belang heeft. Geen winstoogmerk.

Beleidsplan
Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Voor het beleidsplan 2018 - 2024, vastgesteld op 20 november 2018, klik hier.

 

Bestuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 3 of 5 personen. In het bestuur heeft te allen tijde zitting een bestuurder van BOEi.
Huidige bestuurders:

voorzitter:      A. Th. Meijer
penningmeester:   P. Bouwman
secretaris:    A.K.D. Boon

 

Jaarverslag / activiteitenverslag / Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op geheel vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Voor het bestuursbesluit met betrekking tot het beloningsbeleid van de stichting, klik hier.

Voor het actuele beleidsplan, klik hier.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Op 29 april 2019 is de jaarrekening 2018 (inclusief activiteitenverslag) goedgekeurd en vastgesteld.

Contactgegevens:
Naam stichting: Stichting Vrienden van BOEi
RSIN nummer: 810504157
Adres:  Postbus 2641
Postcode:  3800 GD
Plaats: Amersfoort
Telefoonnummer: 033 760 0660
E-mailadres: info@vriendenvanboei.nl

KvK nummer: 41052225