Geef cultureel erfgoed een nieuwe toekomst en steun BOEi! - Doe mee

Governance Code Cultuur

Cultureel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Het spreekt dan ook voor zich dat het restaureren en herbestemmen van monumenten gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid naar diezelfde samenleving. Omdat BOEi het belangrijk vindt die verantwoordelijkheid op een open en transparante manier uit te dragen wordt er gewerkt volgens de Governance Code Cultuur.

Wat is de Governance Code Cultuur?

Governance Code Cultuur
In 2015 heeft BOEi besloten zich te conformeren aan de Governance Code Cultuur (GCC). In dat jaar is tevens een uitputtende toelichting gegeven op hoe BOEi om gaat met de GCC. Waar BOEi afwijkt van de code is dat hieronder opgenomen. Voor het overige conformeert BOEi zich aan de GCC.

Besturingsmodel
BOEi heeft een vastomlijnd model, vanwege haar vennootschapsstructuur en wijkt hier dus (zij het beperkt) af van de te kiezen modellen. Het Raad van Toezicht model benadert de situatie het meest waarin directieleden tevens bestuurder zijn binnen BOEi en de Raad van Commissarissen de rol van de Raad van Toezicht heeft.

De bestuurders van BOEi staan dus onder ‘toezicht’ van de Raad van Commissarissen.

Bezoldigingsbeleid
BOEi valt van rechtswege niet binnen de normenkaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en neemt om redenen van privacy geen bezoldiging op in het directieverslag. De beloning van leden van de directie en de RvC liggen wel binnen de kaders van de WNT.

Vastlegging werkwijze RvC
De RvC laat zich leiden door de culturele, economische en maatschappelijke belangen en weegt belangen van organisatie en stakeholders af. In een reglement is de onderlinge taakverdeling vastgelegd. De RvC is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en bespreekt dit minimaal eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie. De RvC adviseert de directie en ziet toe op realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid en benoemt, beoordeelt, bezoldigt, schorst en ontslaat de directie. De RvC wordt in haar werk bijgestaan door de Investeringscommissie. In de Investeringscommissie komt kennis en kunde vanuit de aandeelhouders van BOEi samen, aangevuld met externe kennis en kundigheid. De Investeringscommissie adviseert de directie en de RvC van BOEi over voorgenomen investeringen.

De RvC voldoet in veel van de onderdelen aan dit principe. Het reglement wordt door ons uitgelegd als zijnde de statuten en directiereglement, waarin de omgang met de directie is vastgelegd. Van een taakverdeling is geen sprake. De RvC zal altijd integraal beoordelen, er zijn dus geen samenstellingen van de RvC, welke noodzakelijke wisselingen van samenstellingen nodig hebben. Een algeheel aftredingsbeleid is opgenomen.

Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van leden van de RvC
Het minimum aantal leden van de RvC bedraagt drie personen. De samenstelling moet van dien aard zijn dat de RvC haar werk goed kan uitoefenen. Het beleid van de organisatie moet voor elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt met een eigen deskundigheid bij aan de kennis en expertise van de RvC. De RvC waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd, etnische achtergrond en geslacht). Vacatures in de Raad zijn openbaar. Maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van teveel leden.

Aandeelhouders
De aandeelhouders hebben met elkaar afgesproken dat BOEi geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. Het positieve resultaat van BOEi wordt steeds rechtstreeks aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van BOEi.

Er zijn interne procedures vastgesteld hoe wordt omgegaan met samenwerkingsverbanden tussen BOEi en één van haar aandeelhouders. Onderdeel hiervan is transparantie richting alle andere aandeelhouders.