Te Koop: Rijksmonumentaal Stationsgebouw, dienstwoning en bouwkavel Kesteren

BOEi is door NS Vastgoed gevraagd haar te begeleiden bij de verkoop van het voormalige NS Station te Kesteren.

<Klik hier voor de verkoopbrochure>

De openbare inschrijving vindt plaats op 16 mei 2018 via BOEi. Biedingsdetails vindt u onderaan deze pagina.

Bezichtiging van de objecten is mogelijk op 6 april 2018 (van 13:00 - 15:30) en op 12 april 2018 (van 13:00 - 15:00).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Andrea van de Beek, a.beek@boei.nl.  Op aanvraag kunnen wij u inloggegevens verstrekken voor de dataroom.

Voormalig Stationsgebouw met dienstwoning en bouwkavel

Stationsstraat 38 en 40 te Kesteren

Voorpagina - Copy.jpg

Stationscomplex Kesteren werd aan het einde van de 19e eeuw ontwikkeld en had aan het begin van de twintigste eeuw een belangrijke functie, zowel voor vracht- als personenvervoer. Voor personenvervoer had het station vooral een (internationale) overstapfunctie. Het complex omvatte oorspronkelijk vier gebouwen; het dubbel stationsgebouw gelegen tussen de sporen en langs de beide sporen een identiek, gespiegeld dienstgebouw. 

Vanwege de ligging in de vuurlinie raakte het stationscomplex aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Vanwege de oorlogsschade en later door brand is het complex in de loop der jaren verkleind van vier naar de huidige twee gebouwen.

In 2001 hebben de gebouwen de status van Rijksmonument gekregen. De beide gebouwen zijn zeer fraaie uitvoeringen van de eind negentiende-eeuw modieuze neorenaissance. Qua exterieur zijn de panden nagenoeg origineel.

Station Kesteren 080218-0008 - Copy.jpg

De laatste stationsfuncties zijn in de jaren ’80 opgeheven. Sindsdien zijn de gebouwen verhuurd aan derden. Het stationscomplex staat momenteel leeg en de bewoner van het dienstgebouw zal medio 2018 de woning verlaten.

NS Vastgoed heeft daarom besloten over te gaan tot verkoop van de twee Rijksmonumenten en één te ontwikkelen kavel. NS Vastgoed heeft BOEi gevraagd haar te begeleiden bij de verkoop, welke zal zal plaatsvinden door middel van een openbare inschrijving.

Op deze pagina vindt u een nadere omschrijving van de objecten en een toelichting op de verkoopprocedure en de voorwaarden. Ten behoeve van de verkoop is door BOEi een digitale dataroom ingericht waar aanvullende informatie is in te zien en op basis waarvan koper haar due diligence kan uitvoeren. Voor het verkrijgen van toegang tot de dataroom, kan bij BOEi een inlogcode opgevraagd worden.

Ligging

Het stationscomplex Kesteren ligt aan de Stationsstraat 38 en 40 in Kesteren, aan de oostkant van het dorp Kesteren en ten zuiden van het bedrijventerrein ‘t Panhuis. ’t Panhuis is een gemengd bedrijventerrein, waar naast kleinere bedrijven ook een aantal grote bedrijven (Babypark, Go-Tan, Recticel en Vlastuin) gevestigd zijn.

De locatie is uitstekend bereikbaar. Voor het stationscomplex stopt de regionaal busvervoerder Arriva. Deze bus rijdt naar Wageningen, Rhenen en Tiel. De Arriva treinen rijden van Kesteren naar Arnhem en Dordrecht. De Stationsstraat ligt op circa 5 autominuten van de rijksweg A15 (Rotterdam – Nijmegen).

Geschiedenis

Station Kesteren werd in 1885 ontwikkeld in de oksel van de spoorlijnen Dordrecht – Elst en Amersfoort – Kesteren en wordt ook wel een vorkstation genoemd. Het complex omvatte oorspronkelijk vier gebouwen; het dubbele stationsgebouw dwars tussen de sporen en langs de beide sporen een identiek, gespiegeld dienstgebouw. Het dubbele stationsgebouw bestond uit een breed ondiep pleingebouw dat via een tussenlid was verbonden met een rechthoekig perrongebouw.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog raakte het stationscomplex zwaar beschadigd door de ligging in de vuurlinie. Het noordelijke dienstgebouw stortte grotendeels in. Op de muurvlakken en op de zolder van het pleingebouw is de granaatscherfschade nog goed zichtbaar. Een andere bijzondere oorlogsherinnering is de muurtekening die gemaakt is door een krijgsgevangene.

Na de oorlog werd het noordelijke dienstgebouw afgebroken. De andere gebouwen werden hersteld. 

In de jaren ’60 werd het perrongebouw getroffen door een brand. De ruïne werd gesloopt en niet meer herbouwd. Sinds de brand resteert hierdoor slechts de helft van het oorspronkelijke stationsgebouw. Het oorspronkelijke tussenlid werd vervangen voor de huidige uitbouw van dezelfde grootte.

Rond 1985 werden de laatste stationsfuncties in het stationsgebouw opgeheven. Tot eind 2017 werd het gebouw verhuurd aan de gemeente Neder-Betuwe, die het gebouw op haar beurt onderverhuurde aan Historische Kring Kesteren.

Het dienstgebouw werd –om kraak tegen te gaan- in dezelfde periode onklaar gemaakt. Hierbij zijn vrijwel alle originele details in het pand beschadigd, vernietigd of ontvreemd. In 1988 werd het gebouw opnieuw verhuurd en voerde huurder het herstel van het gebouw uit. Hierbij werden oude interieurelementen uit slooppanden in en om Kesteren in het gebouw toegepast.

De cultuurhistorische waardestelling beschrijft de volgende waarden van het huidige stationscomplex:

 • Als herkenbaar en zeldzaam restant van een vorkstation.

 • Als gebouw-ensemble waaraan de vroegere grandeur van station Kesteren potentieel leesbaar is als (internationaal) spoorkruispunt

Rijksmonument

De gebouwen zijn in 2001 aangewezen Rijksmonument en staan geregistreerd onder de monumentennummers 522900 en 522902.

Architectuur

Station Kesteren is een uniek complex, zowel in haa opzet als vorkstation en in haar vormgeving als ensemble van stationsgebouw met de twee dienstgebouwen. Het ontwerp van het station is sterk geïnspireerd op de neorenaissance. Deze bouwstijl is tot in de detaillering doorgevoerd, waardoor het architectonisch een sterk en sprekend karakter heeft. Er is geen vergelijkbaar station in Nederland aanwezig of gebouwd.

Er is geen architect van het station bekend. In de literatuur wordt architect M.A. van Wadenoijen als mogelijke architect genoemd. Van Wadenoijen is bekend als ontwerper van andere stations langs de beide spoorlijnen.

Meer informatie over de architectonische context van beide gebouwen is terug te vinden in de Cultuurhistorische Waardestelling in de dataroom.

Kenmerken kavels

Het totale complex is kadastraal bekend Gemeente Kesteren, sectie F, nummer 630 en groot 83 are 50 centiare. Het complex zal gesplitst worden in zes kavels, zie onderstaand concept inrichtingsplan. De kavels 1, 4 en 6  worden te koop aangeboden.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens de openbare inrichting van het stationsplein aan te passen (Kavel 3) zodat de routering en haltering van de busvervoerder en busreizigers geoptimaliseerd wordt.  

Het totale perceel dient bij verkoop opnieuw kadastraal ingemeten dient te worden. Onderstaande metrages betreffen derhalve een benadering van de toe te wijzen metrage.

kestere n.jpg

 

Kavel 1: Bouwkavel

Perceeloppervlak:           circa 800 m2 (nader uit te meten)

Kavel 4: Stationsgebouw

Bouwjaar:                          1885

Monumentennr.:           522900 

Architect:                           onbekend, waarschijnlijk M.A. van Wadenoijen

Perceeloppervlak:          circa 291 m2 (nader uit te meten)

Kavel 6: Dienstgebouw

Bouwjaar:                          1886

Monumentennr.:           522902 

Architect:                           onbekend, waarschijnlijk M.A. van Wadenoijen

Perceeloppervlak:          circa 921 m2 (nader uit te meten)

 

Bestemmingsplan

Op de te verkopen percelen rust het bestemmingsplan Bedrijventerrein van de gemeente Neder-Betuwe. Het plan is vastgesteld 27 juni 2013. Zowel de dienstwoning als het voormalig stationsgebouw hebben de bestemming verkeer met specifieke vorm van verkeer – station.

De voor Verkeer - Railverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. spoorwegvoorzieningen;

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;

b. een stationsgebied, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-station';

c. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

d. voet- en rijwielpaden;

e. verblijfsvoorzieningen;

f. geluidwerende voorzieningen;

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

h. groenvoorzieningen;

i. beeldende kunstwerken;

j. parkeervoorzieningen;

k. nutsvoorzieningen;

l. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - monument", het behoud, beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden van de gebouwen en de omgeving;

één en ander met bijbehorende voorzieningen.

Meer informatie over de bestemming is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Station Kesteren 080218-0037 - Copy.jpg

Subsidie en fiscale informatie

Om rijksmonumenten in stand te houden, is er het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten: Brim. De overheid komt met deze regeling monumenteigenaren financieel tegemoet. Hiermee kunnen eigenaren hun monument sober en planmatig onderhouden. Kijk voor meer informatie op: www.monumenten.nl/kennisbank/financiering/rijksmonumenten.

Nederlands belastingplichtige eigenaren van rijksmonumenten kunnen de kosten voor het onderhoud aan een monumentaal pand fiscaal verrekenen. Aan deze persoonsgebonden aftrek is wel een aantal voorwaarden verbonden. Kijk voor meer informatie op: www.monumenten.nl/kennisbank/financiering/ rijksmonumenten/fiscale-informatie.

Bodem- en asbestonderzoek

Op het verkochte zijn de volgende onderzoeken verricht naar de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem:

 • Oriënterend onderzoek NS-emplacement Kesteren, Tebodin, 26 januari 1999, documentnummer 23904050, SBNS projectnummer 091001;

 • Nader bodemonderzoek NS-emplacement Kesteren, Grondslag, 20 maart 2006, projectnummer 10305, projectnummer SBNS 091008;

Als gevolg van een bodemverontreinigign ter plaatse van de Recticel-locatie aan de Spoorstraat 69 te Kesteren is sprake verontreiniging in het grondwater met gechloreerde koolwaterstoffen en reonen afkomstig onder de onderhavige percelen. Deze verontreiniging vormt geen belemmering voor het huidige gebruik. Nieuwe ontwikkelingen of grondwateronttrekkingen moeten op basis van aard en ingreep in het licht van deze verontreinigingen opnieuw worden beschouwd.

Meer informatie over de bodem en de resultaten van het asbestonderzoek zijn te vinden in de dataroom.

Verkoopprocedure

Geïnteresseerden wordt verzocht om een schriftelijk voorstel in te dienen, conform de verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de dataroom. Gunning vindt plaats op basis van prijs, voorwaarden en beoogd gebruik van het object. Op het verkoopproces zijn van toepassing de ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NS VASTGOED 2017 en ALGEMENE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN TOT- EN VESTIGING VAN EEUWIGDURENDE ERFPACHT NS 2012 voor zover daarvan in deze brochure niet is afgeweken.

Meer informatie

Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V.
drs. Andrea van de Beek

Ontwikkelingsmanager

a.beek@boei.nl

06 83 67 83 04

Disclaimer

Het aanbieden van deze vrijblijvende informatie laat onverlet de onderzoeksplicht die op kandidaat kopers rust. Gegadigde kan zich nimmer jegens BOEi beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest enig ander onderzoek te verrichten.

Deze informatie betreft geen aanbod, maar een vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een bod. Aan (een uitnodiging tot) deelname aan het verkoopproces kan gegadigde geen rechten ontlenen, ook niet aan het voeren van enige onderhandeling met BOEi.

De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens, als opgenomen in deze brochure, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.

 

Verkoopprocedure

 

NS Vastgoed B.V. heeft gekozen voor een verkoop bij openbare inschrijving.

De planning is als volgt

06 april 2018                      Eerste Open Dag van 13.00 tot 15.30 uur

12 april 2018                       Tweede Open Dag van 13.00 tot 15.30 uur

16 mei 2018                       Deadline indienen voorstellen

04 t/m 14 juni 2018         Gunning

06 september 2018        Geplande levering

Geïnteresseerden wordt verzocht om uiterlijk 16 mei 2018, 12.00 uur een schriftelijke bieding (mail met verzoek om ontvangstbevestiging en/of aangetekende post) uit te brengen, conform de verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de dataroom. De bieding dient gericht te worden aan:

 

Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V.
t.a.v. A. van de Beek    
Postbus 2641    
3800 GD Amersfoort     
a.beek@boei.nl

 

De bieding zal worden gedaan door middel van invulling van het Inschrijfformulier en vergezeld moeten gaan van:


 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene(n) die het bod heeft/hebben ondertekend;

 • voor zover het bod namens een rechtspersoon is ondertekend een maximaal één maand oude en up-to date uittreksel uit het betreffende register bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de persoon/personen die het bod heeft/hebben ondertekend daartoe bevoegd was/waren, alsmede de statuten van die rechtspersoon;

 • een concreet bedrag in euro’s kosten koper (o.a. exclusief overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting (al dan niet door het opteren van belaste levering) en overige kosten, zoals notariskosten terzake de levering, kadaster et cetera). Uitgangspunt is dat koper over het gehele bedrag overdrachtsbelasting verschuldigd is; een vermindering in verband met artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer dient aan Verkoper te worden vergoed;

 • de beoogde toekomstige bestemming van het object en de tijdsplanning;

 • de voorgenomen (bouwkundige) ingrepen aan het object.

   

  Geïnteresseerde verplicht zich zowel zijn bod als een eventueel onderhandelingsresultaat gedurende drie maanden gestand te doen.

   

  Op het verkoopproces zijn van toepassing het ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NS VASTGOED 2017 en de ALGEMENE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN TOT- EN VESTIGING VAN EEUWIGDURENDE ERFPACHT NS 2012 voor zover daarvan in de brochure niet is afgeweken.

<Klik hier voor de verkoopbrochure>